fbpx

Απαλλαγείτε από το Άγχος των Πληρωμών με Έξυπνες Λύσεις και Νέα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Η αγορά του φαρμάκου και του παραφαρμάκου, μέσα από μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης, μεταλλάσσει το παραδοσιακό φαρμακείο σε ένα μικρό, τοπικό κατάστημα με μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων προϊόντων υγείας και προσωπικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και πιστότητας.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών έχουν καταστήσει τα τοπικά φαρμακεία στη συνείδηση των καταναλωτών ως καταστήματα από τα οποία μπορούν να προμηθευτούν εγγυημένα και πιστοποιημένα προϊόντα που ενισχύουν την υγιεινή διαβίωση και την προσωπική φροντίδα.

Η απομάκρυνση από το «παραδοσιακό φαρμακείο» δε σημαίνει ότι μειώνεται η προσφορά επιστημονικών υπηρεσιών του σύγχρονου φαρμακοποιού, αλλά ότι απαιτείται η ενίσχυση του «επιχειρηματικού προφίλ» του.

Χρειάζεται επιπλέον ορθολογική διαχείριση και λειτουργία, βελτιστοποίηση και αναβάθμιση της διαχείρισης των αγορών του, καλό marketing για ενίσχυση των πωλήσεων, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, γνώση και χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων και συνεχή διεύρυνση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες.

Είναι φανερό ότι τα νέα χαρακτηριστικά της αγοράς δημιουργούν νέες ανάγκες στο σύγχρονο φαρμακοποιό, για τις οποίες δεν έχει εκπαιδευθεί και για τις οποίες καλείται να ανακαλύψει τα κατάλληλα εργαλεία και λύσεις.

Η διαχείριση των αγορών του φαρμακείου, από χρηματοοικονομικής σκοπιάς, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης, αφού αποτελεί βασικό άξονα ενίσχυσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της επιχείρησης.

Η σωστή διαχείριση των αγορών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη αύξηση του περιθωρίου κέρδους.

Οι βασικοί άξονες με τους οποίους ένα σύγχρονο φαρμακείο επιτυγχάνει σωστότερη διαχείριση των αγορών του είναι:

 • Η άριστη διαχείριση πολλών πηγών (προμηθευτών).
 • Η αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας της επιχείρησης.
 • Ο διακανονισμός πληρωμών και πίστωσης στα μέτρα της επιχείρησης.
 • Η διατήρηση ενός επιθυμητού ύψους ρευστότητας.
 • Η ύπαρξη αξιόπιστου συστήματος οργάνωσης και παρακολούθησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανάγκες που έχει το σύγχρονο φαρμακείο για προσθήκη συνεχώς νέων προϊόντων στο κατάστημα, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης από τους πελάτες του, ωθούν τους φαρμακοποιούς σε αναζήτηση πολλών και διαφορετικών προμηθευτών, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν διαφοροποιημένα κριτήρια συνεργασίας από τους υπάρχοντες.

Ο φαρμακοποιός καλείται να διαχειριστεί τις νέες αυτές «πηγές» με επιτυχία σε όλες τις φάσεις της μεταξύ τους συνεργασίας, προκειμένου η επιχείρησή του να μπορεί να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της αγοράς.

Άγχος των Πληρωμών

Παράλληλα δε, ο φαρμακοποιός θα πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει, με «όλους» τους προμηθευτές του, τους καλύτερους όρους συνεργασίας (διάρκεια πίστωσης, τρόποι πληρωμής κ.ά.).

Αυτό σημαίνει, σε τελική ανάλυση, καλύτερες τιμές (όπου και όταν είναι αυτό εφικτό), αλλά και διάρκεια πίστωσης που να καλύπτει:

 • Τις καθυστερημένες εισπράξεις από τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και
 • Την ανάγκη διατήρησης επαρκών αποθεμάτων στο φαρμακείο του.

Βασική του έννοια, λοιπόν, είναι οι υποχρεώσεις του προς τους προμηθευτές να βρίσκονται εντός των ορίων δυνατοτήτων του και των προσδοκιών του, δηλαδή να έχει τις αναγκαίες εισπράξεις την κατάλληλη στιγμή ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία και κυρίως τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησής του.

Για να το επιτύχει αυτό, θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει υψηλή διαπραγματευτική ικανότητα, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις εξασφαλίζεται με την «τοις μετρητοίς» αποπληρωμή των υποχρεώσεών της ή με ισοδύναμες με μετρητά μορφές πληρωμής..

Το δεύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει είναι λειτουργικό.

Από τη στιγμή που διευρύνεται ο κύκλος αγορών του φαρμακείου, είναι επόμενο ότι οι συμβατικές μορφές αποπληρωμής των υποχρεώσεων της επιχείρησης δημιουργούν προβλήματα στο φαρμακοποιό, καθώς επιβαρύνεται σε μεγάλο βαθμό η ομαλή καθημερινή λειτουργία του φαρμακείου.

Θα πρέπει να παρακολουθείται και να τηρείται με συνέπεια ένα πλήθος λογαριασμών προμηθευτών.

Να παρακολουθούνται και να εκπληρώνονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις προς τον κάθε προμηθευτή, αρκετές φορές σε διαφορετικές τράπεζες και σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα.

Να παρακολουθείται συστηματικά το ταμείο της επιχείρησης για πιθανή (πρόσκαιρη ή όχι) έλλειψη ρευστότητας.

Να υπάρχει επικοινωνία με τις τράπεζες για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, εάν υπάρξει ανάγκη, ή με τον προμηθευτή για μικρή παράταση της πίστωσης.

Είναι σαφές ότι πληρώνοντας «τοις μετρητοίς» εξασφαλίζονται καλύτεροι όροι συνεργασίας για μια επιχείρηση.

Έως ποιο βαθμό όμως;

Μπορεί ένα σύγχρονο φαρμακείο που διευρύνει την γκάμα των προμηθευτών του να τους καλύψει όλους με μετρητά;

Θα υπάρχει πάντα συνέπεια;

Η «ανοιχτή πίστωση» είναι επιθυμητή από τα φαρμακεία, αλλά είναι σαφές ότι συνοδεύεται από δυσμενέστερους όρους συνεργασίας, ενώ επιπλέον όσο αυξάνεται ο αριθμός των προμηθευτών διατηρούνται και διογκώνονται τα προβλήματα στην οργάνωση και τον έλεγχο των λογαριασμών τους.

Η παραδοσιακή διαδικασία της «επιταγής» έχει αρκετά μειονεκτήματα:

 • Έχει σημαντικό κόστος για την επιχείρηση.
 • Δεν ενισχύει τη ρευστότητα της επιχείρησης όταν υπάρχει ανάγκη.
 • Απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.
 • Συνοδεύεται από μεγάλο άγχος.
 • Η μη κάλυψή της συνεπάγεται πλήθος νέων προβλημάτων..

Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι ο σύγχρονος φαρμακοποιός έχει ανάγκη από ένα διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των αγορών του.

Έναν τρόπο που θα του εξασφαλίζει:

 • Ενισχυμένη διαπραγματευτική ικανότητα προς τους προμηθευτές του, αφού οι υποχρεώσεις του θα είναι εγγυημένες από την τράπεζα,
 • Ευέλικτους τρόπους διακανονισμού όλων των τιμολογίων του.
 • Συγκέντρωση των υποχρεώσεών του προς όλους τους προμηθευτές σε ένα λογαριασμό.
 • Συνεχή ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο για τις αγορές και υποχρεώσεις του και όλα αυτά...
 • Χωρίς να εκδίδονται επιταγές και χωρίς κόστος.

Κάντε λοιπόν ΤΩΡΑ τη σωστή κίνηση και αναζητήστε...

Ένα κατάλληλο χρηματοοικονομικό συνεργάτη...

Ένα χρηματοοικονομικό συνεργάτη με νέες, αποτελεσματικές και έξυπνες λύσεις, που θα καλύπτουν όλες τις επιχειρηματικές σας συναλλαγές!

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων