fbpx

Κινητοποιήστε το Προσωπικό σας

Η παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα πιο βασικά ζητήματα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, αφού είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη συμπεριφορά και την απόδοση στο χώρο της εργασίας.

Ειδικά σε περιόδους κρίσης είναι επιτακτική ανάγκη να δώσετε κίνητρα στην ομάδα του φαρμακείου για να διατηρήσετε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Κίνητρα και Παρακίνηση

Για να προσδιορίσετε τη στάση των εργαζομένων ως προς την εργασία και τη δέσμευση τους σε αυτήν (commitment), καθοριστικό στοιχείο της έννοιας της παρακίνησης αποτελούν τα κίνητρα, όπως οι σταθερές χρηματικές αμοιβές (μισθός), τα οποία όμως παρόλο που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της εργασίας, δεν παρακινούν αρκετά.

Κινητοποιήστε το Προσωπικό σας.

Οι παράγοντες που παρακινούν και ενεργοποιούν για υψηλές επιδόσεις, είναι κυρίως στοιχεία που αφορούν την εσωτερική παρακίνηση (ψυχική ευχαρίστηση) του εργαζομένου.

Το ιδεώδες εσωτερικό κίνητρο είναι η ίδια η εργασία του ατόμου, δηλαδή το περιεχόμενο της εργασίας του, που πρέπει να τον ικανοποιεί και να του δημιουργεί αισθήματα αναγνώρισης και δημιουργικότητας

Κίνητρα και Συμπεριφορές

Η απόδοση ενός υπαλλήλου εξαρτάται από τα κίνητρα που του δίνονται.

Τα κίνητρα μπορεί να είναι έμφυτα ή επίκτητα και διακρίνονται σε:

• Φυσιολογικά, που αφορούν τις σωματικές και οργανικές λειτουργίες,

• Βιολογικά, που αφορούν την επιβίωση και τη συντήρηση του ατόμου, και

• Ψυχολογικά, που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα, και τις συναλλαγές του ατόμου με το περιβάλλον του.

Η εξέταση των κινήτρων των εργαζομένων αποκτά ισχυρή θέση στη μελέτη της συμπεριφοράς.

Με απλά λόγια η εξέταση της συμπεριφοράς, απόλυτα συνδεδεμένης με τα κίνητρα του ατόμου, είναι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες παρακίνησης εκ μέρους της ηγεσίας.

Η ηγεσία οφείλει λοιπόν να μελετά τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των υπαλλήλων, να καταγράφει το σύνολο των επιθυμιών τους, συνειδητών ή μη και να τις καλύπτει αναλόγως.

Η μη υποκίνηση οδηγεί σε ελάχιστη συμμόρφωση ή και σε πλήρη αποχή από μία δραστηριότητα.

Θεωρίες Κινήτρων – Ιεράρχηση Αναγκών

Διάφοροι ερευνητές και μελέτες έχουν καταλήξει στην αναγνώριση τριών κατηγοριών κινήτρων ως θεμελιώδη.

1. Κίνητρα βασικών ή βιολογικών αναγκών, που αποσκοπούν να καλύψουν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες επιβίωσης μέσω του σταθερού μισθού.

2. Ακολουθεί το κίνητρο που απορρέει από την αναζήτηση ερεθίσματος, για αναγνώριση, επιζήτηση ανταμοιβής – εσωτερικής ή εξωτερικής, μέσω ανάθεσης ευθυνών και αρμοδιοτήτων.

3. Κίνητρα που απορρέουν από λογική επεξεργασία, δηλαδή από χρήση συστημάτων ανταμοιβής, όπως το bonus, ή από την παρατήρηση άλλων ατόμων, μέσω ομαδικής συμμετοχής σε εργασία.

Υποκίνηση

Με τον όρο «υποκίνηση» ουσιαστικά αναφερόμαστε σε έναν τρόπο βελτίωσης της παραγωγικότητας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν καλυφθεί οι αναγκαιότητες του ανθρώπινου δυναμικού σε ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, δηλαδή ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις, και μέσα.

Για την εφαρμογή μίας αποτελεσματικής υποκίνησης, επιδιώκεται η εναρμόνιση των στόχων της επιχείρησης με τους στόχους των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε εργαζομένου, καθώς και παραμέτρους του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Με τον όρο «κίνητρα της εργασίας» εννοούμε τις συνθήκες που επηρεάζουν τη διέγερση, κατεύθυνση και διατήρηση των συμπεριφορών που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον.

Είδη Υποκίνησης

Υπάρχουν τρία υποσυστήματα υποκίνησης που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά:

• Εσωτερική Υποκίνηση

Χαρακτηρίζεται από την «απόλαυση» μιας δραστηριότητας, ανεξάρτητα από εξωτερικούς παράγοντες.

Οι εργαζόμενοι που διακατέχονται από το είδος αυτό της υποκίνησης απαιτούν χαμηλότερο βαθμό επιτήρησης συγκριτικά με άλλους.

Η εσωτερική υποκίνηση σχετίζεται με μεγαλύτερη ενεργοποίηση σε μία προσπάθεια, μεγαλύτερη αντοχή στην επιδίωξη στόχων και υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και δημιουργικότητας.

• Εξωτερική Υποκίνηση

Η υποκίνηση αυτής της μορφής, μέσω δηλαδή του εκφοβισμού, εφαρμόζεται από managers σε πολλούς εργασιακούς χώρους.

Οδηγεί συχνά σε αισθήματα άγχους και πίεσης και έχει ενοχοποιηθεί για χαμηλότερο βαθμό απόδοσης και για κατάθλιψη.

Εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος της «προδοσίας» για λόγους εκδίκησης ή της λογικής «όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια».

• Μη Υποκίνηση

Οι εργαζόμενοι που διακατέχονται από αίσθηση ματαιότητας ή αισθάνονται ανίκανοι να εκπληρώσουν μία συγκεκριμένη προσδοκία ή αποτυγχάνουν να διακρίνουν κάποια συνάφεια ανάμεσα σε μία δραστηριότητα και σε προσωπικά ενδιαφέροντα ή στόχους, θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγορία της μη υποκίνησης.

Η μη υποκίνηση οδηγεί σε ελάχιστη συμμόρφωση ή και σε πλήρη αποχή από μία δραστηριότητα.

Στο εργασιακό πεδίο, ο εργαζόμενος που βρίσκεται στην κατάσταση αυτή κάνει τα ελάχιστα απαραίτητα για να μην απολυθεί.

Κινητοποίηση σε περίοδο κρίσης

Σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας στην αγορά είναι συχνά δύσκολο να διατηρηθεί η κινητοποίηση και η αισιοδοξία μέσα στην ομάδα.

Το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας φαρμακοποιός είναι να ενημερώνει αντικειμενικά τους συνεργάτες του για την οικονομική κατάσταση του φαρμακείου, χωρίς όμως να τους φοβίζει.

Παράλληλα οφείλει να τους εξηγήσει ποιές κινήσεις πρέπει να γίνουν απ' όλους για να αντισταθμίσουν όσο είναι δυνατόν αυτήν τη δύσκολη κατάσταση.

Παράδειγμα:

• Να βελτιώσουν όσο το δυνατόν την εξυπηρέτηση και την πληροφόρηση του πελάτη κατά την εκτέλεση της συνταγής,

• Να προτείνουν πάντα κάτι συμπληρωματικό με όφελος την υγεία του πελάτη,

• Να δώσουν έμφαση στην ενίσχυση των κατηγοριών που έχουν τάση ανάπτυξης
(ορθοπεδικά, φυτοθεραπεία, ΣΔ, κ.λπ.),

• Να εκπαιδευτούν σε συμβουλές διατροφής και υγιεινής ζωής για τις πιο συχνές παθήσεις,

• Να εκπαιδευτούν σε τεχνικές επικοινωνίας με τον πελάτη.

Για να το επιτύχετε αυτό βέβαια χρειάζεται να κάνετε συναντήσεις με την ομάδα κυρίως για εκπαιδευτικό σκοπό αλλά και κατ' ιδίαν συναντήσεις με τον κάθε συνεργάτη ξεχωριστά, για να επισημάνετε μαζί τα σημεία προς βελτίωση, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης του.

Τα φαρμακεία που πάνε καλά είναι αυτά που ο φαρμακοποιός είναι κοντά στους συνεργάτες του, για να τους εκπαιδεύει, να τους κατευθύνει, να τους εμψυχώνει και κυρίως να τους επιβραβεύει.

Η επιβράβευση δεν σημαίνει πάντα χρηματική ανταμοιβή βάσει στόχων, γιατί αυτή την εποχή είναι δύσκολο να πιαστούν και συχνά οι υπάλληλοι απογοητεύονται.

Επιβράβευση είναι και το «μπράβο», το «ευχαριστώ» και η ενθάρρυνση, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας.

Ανδρέας Καλλιβωκάς, Φαρμακοποιός
www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων