fbpx

Δημιουργώντας το Επιχειρηματικό σας Πλάνο

Κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, που θέλει να έχει μακροβιότητα και ανάπτυξη, έχει πλάνο, προγραμματίζοντας νωρίς τις επόμενες κινήσεις της.

Θέτει συγκεκριμένους στόχους, τόσο ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς, και σχεδιάζει τη στρατηγική με την οποία οι στόχοι αυτοί θα γίνουν πραγματικότητα.

Δημιουργώντας το Επιχειρηματικό σας Πλάνο.

Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για το σύγχρονο φαρμακείο που, πέρα από την επιστημονική του ταυτότητα ως χώρος Υγείας, είναι αναμφισβήτητα μια επιχείρηση, με κεφάλαιο, έξοδα λειτουργίας, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.

Το φαρμακείο σήμερα έχει να αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από άλλα κανάλια διανομής, να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, να ικανοποιήσει απαιτητικούς και καλύτερα από ποτέ ενημερωμένους πελάτες, να διεκδικήσει τις καλύτερες παροχές από πληθώρα προμηθευτών, να διευθύνει και να εκπαιδεύσει το υπαλληλικό προσωπικό του, και τέλος να είναι κερδοφόρο και υγιώς αναπτυσσόμενο.

Απάντηση σε αυτές τις ανάγκες δίνει το επιχειρηματικό πλάνο. Μια διαρκής διαδικασία βελτίωσης της επιχείρησης-φαρμακείο, που ακολουθεί τρία στάδια:

Ανάλυση, σχεδιασμό, εφαρμογή.

Ας δούμε πιο αναλυτικά τα τρία αυτά στάδια, που αποτελούν τη βάση για τη σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Πλάνου για ένα φαρμακείο.

Ανάλυση

Για να ξεκινήσει η διαδικασία ενός επιχειρηματικού πλάνου που αφορά μία υπάρχουσα επιχείρηση-φαρμακείο, θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να υπάρξει μία αποτύπωση της επιχειρηματικής θέσης που βρίσκεται σήμερα.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των παρακάτω «εργαλείων»:

1. PEST analysis: Πριν από όλα, θα πρέπει να αναλυθεί το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται το φαρμακείο.

Οι εξελίξεις στο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι είναι καθοριστικές. Για παράδειγμα, εάν σε μια περιοχή ο αριθμός των κατοίκων φθίνει, ή γερνάει ή το ποσοστό των μεταναστών αυξάνεται, τότε αυτά τα δεδομένα είναι παράμετροι που σίγουρα θα επηρεάσουν μελλοντικά την πορεία του φαρμακείου, άρα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις όποιες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Επίσης, η μεταβολή του εισοδήματος των κατοίκων, που συνεπάγεται αλλαγές στην αγοραστική δυνατότητά τους, είναι ένα κριτήριο που μπορεί να αλλάξει τελείως την υπάρχουσα κατάσταση.

2. Προσδιορισμός ανταγωνισμού: Στη συνέχεια, θα πρέπει να τεθούν τα βασικά κριτήρια που κατατάσσουν κάποιες άλλες επιχειρήσεις ως ανταγωνιστές.

Υπάρχουν οι άμεσοι ανταγωνιστές, δηλαδή τα παραπλήσια φαρμακεία, αλλά και οι έμμεσοι ανταγωνιστές, δηλαδή αυτοί που πωλούν ομοειδή προϊόντα (άλλα κανάλια διανομής).

3. Ανάλυση ανταγωνισμού: Μετά τον προσδιορισμό του ανταγωνισμού, θα πρέπει να υπάρξει η όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική, ποιοτική και ποσοτική, ανάλυση των άμεσων ή έμμεσων ανταγωνιστών.

Ο προσδιορισμός των κριτηρίων που θα ισχύσουν σε αυτή την ανάλυση, καθώς και το άτομο που θα αναλάβει να κάνει την ανάλυση έχουν εξαιρετική σημασία. Μόνο εάν τα κριτήρια είναι σωστά και ο κριτής έμπειρος, θα έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα.

Η ανάλυση του τζίρου και του κέρδους ανά μήνα, ανά κατηγορία προϊόντων, αλλά και η σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, θα αποτελέσουν οδηγό για τις επόμενες χρονιές.

4. Κατάταξη της επιχείρησης: Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας και των κριτηρίων που τέθηκαν, προκύπτει η κατάταξη του φαρμακείου σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

5. Αποτύπωση της προηγούμενης χρονιάς: Η αποτύπωση των πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς είναι απαραίτητη.

Η ανάλυση του τζίρου και του κέρδους ανά μήνα, ανά κατηγορία προϊόντων, αλλά και η σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, θα αποτελέσουν οδηγό για τις επόμενες χρονιές.

Σε αυτό το σημείο, η ύπαρξη μηχανογράφησης κρίνεται αναγκαία για τη λεπτομερή και έγκυρη αποτύπωση των στοιχείων.

Διαφορετικά, στοιχεία από τον λογιστή του φαρμακείου, με κάποιες γενικές παραδοχές, μπορούν να δώσουν μία συνολική εικόνα.

6. SWOT analysis: Θα πρέπει, τέλος, ολοκληρώνοντας την ανάλυση, να προσδιοριστούν ποια είναι τα δυνατά σημεία του συγκεκριμένου φαρμακείου, σε ποιους τομείς βρίσκονται οι αδυναμίες του, ποιες είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, αλλά και ποιες είναι οι πιθανές απειλές που μπορεί να υπάρξουν για τον χώρο.

Το κομμάτι της ανάλυσης είναι ίσως το πιο σημαντικό, γιατί πάνω σε αυτό θα στηριχθούν σημαντικές αποφάσεις, αλλά κι οι βασικές κατευθύνσεις του φαρμακείου.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η ανάλυση θα πρέπει καλύτερα να γίνεται από έναν έμπειρο manager-σύμβουλο που γνωρίζει τον χώρο του φαρμακείου, αλλά δεν εργάζεται μέσα στο συγκεκριμένο φαρμακείο.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό.

Σχεδιασμός

Για το στάδιο του σχεδιασμού, πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες:

1. Προσδιορισμός μακροπρόθεσμου στόχου: Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αποτυπωθεί το όραμα του επιχειρηματία φαρμακοποιού.

Ποιος είναι ο στόχος για το φαρμακείο του μετά από 5-10 χρόνια; Ο στόχος αυτός είναι συνήθως ποιοτικός.

2. Προσδιορισμός στόχων επόμενου έτους: Στη συνέχεια, θα πρέπει να δοθούν οι στόχοι του φαρμακείου για την αμέσως επόμενη χρονιά.

Οι στόχοι αυτοί συνήθως είναι ποσοτικοί, όπως για παράδειγμα τι ανάπτυξη θέλουμε στις πωλήσεις φαρμάκων και αντίστοιχα παραφαρμάκων; Θα υπάρξει αντίστοιχη αύξηση και στα κέρδη, ή θα είναι μια χρονιά επένδυσης στο φαρμακείο;

3. Στρατηγική/ Ανάλυσή της: Σε αυτό το καίριο κομμάτι του επιχειρηματικού πλάνου, αποτυπώνονται οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν στο φαρμακείο σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας του, όπως:

- Μηχανογράφηση: Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν επί τάπητος. Χρειάζεται η μηχανογράφηση κάποια αναβάθμιση;

Τηρείται αποθήκη ή μήπως η απόφαση τήρησής της σημαίνει ανάγκη για επιπλέον άτομο;

Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν με τον κατάλληλο συνεργάτη, γνώστη του αντικειμένου της μηχανογράφησης, αλλά και με εμπειρία από τον ιδιαίτερο χώρο του φαρμακείου.

- Συνεργασία με προμηθευτές: Σε αυτό το σημείο προσδιορίζονται οι σημερινοί προμηθευτές φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, οι όροι συνεργασίας και -εφόσον το επιτρέπει το μηχανογραφικό σύστημα- η κερδοφορία που προκύπτει από κάθε προμηθευτή.

Επίσης, προτείνονται νέες συνεργασίες, καθώς και διακοπές συνεργασιών που δεν συμβαδίζουν με τους στόχους και τις απαιτήσεις του φαρμακείου.

Επίσης, προτείνονται νέες συνεργασίες, καθώς και διακοπές συνεργασιών που δεν συμβαδίζουν με τους στόχους και τις απαιτήσεις του φαρμακείου.

- Διαχείριση προσωπικού: Πόσα άτομα απασχολούνται στο φαρμακείο πέραν του φαρμακοποιού;

Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι από έναν υπάλληλοι, θα πρέπει να προσδιοριστούν σε σαφές πλαίσιο οι αρμοδιότητές τους.

Αυτό θα γίνει με βάση τόσο τις γνώσεις τους, όσο και τις δεξιότητές τους.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να προσδιοριστούν μετρήσιμοι και αντικειμενικοί στόχοι για κάθε υπάλληλο, σε συνάφεια με το κατάλληλο κίνητρο που θα «παρακινήσει» τον υπάλληλο να αυξήσει την απόδοσή του.

- Εκπαίδευση: Η ανάγκη του υπαλληλικού προσωπικού για απόκτηση νέων γνώσεων, τόσο σε θέματα προϊόντων όσο και σε θέματα πωλήσεων, καθορίζει και τα σεμινάρια στα οποία θα πρέπει να συμμετάσχει στη διάρκεια της χρονιάς, για τη συνεχή επιμόρφωση και βελτίωσή του.

- Εξωτερική εικόνα του φαρμακείου: Ποια είναι η εικόνα που έχει το φαρμακείο σήμερα;

Είναι τέτοια που να προσελκύει νέους πελάτες; Πότε έγινε η τελευταία ανακαίνιση;

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις προσδιορίζουν την ανάγκη για μικρές ή μεγάλες αλλαγές στον χώρο, που σημαίνουν μικρή ή μεγάλη επένδυση με στόχο αντίστοιχη ανάπτυξη των πωλήσεων.

- Εσωτερική κατανομή των προϊόντων: Θα πρέπει κατ’ αρχήν να αποφασιστεί η φιλοσοφία με την οποία θα γίνει η κατανομή των προϊόντων στον χώρο: ανά εταιρεία ή ανά κατηγορία;

Αφού καθοριστεί αυτό, η αναδιάταξη του χώρου και ο προσδιορισμός των προϊόντων στα οποία θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προβολή, είναι θέματα που θα πρέπει να αναλυθούν με τη βοήθεια της μηχανογράφησης και ενός έμπειρου ατόμου.

Σημαντικό ρόλο για την έκταση του χώρου που θα δοθεί σε κάθε εταιρεία ή κατηγορία παίζουν οι σημερινές πωλήσεις του φαρμακείου, οι προτεραιότητες που έχει λόγω κερδοφορίας, καθώς και το μερίδιο αγοράς κάθε εταιρείας ή κατηγορίας.

- Πλάνο ενεργειών marketing: Σε αυτό το σημείο προσδιορίζονται οι προωθητικές κινήσεις που θα γίνουν την επόμενη χρονιά στον χώρο του φαρμακείου: προωθητικές κινήσεις των εταιρειών-προμηθευτών, ιδιαίτερα δώρα του φαρμακείου και οι κατηγορίες προϊόντων με τα οποία θα δίνονται, περιοδικά που πιθανόν θα διανέμονται δωρεάν στο φαρμακείο για την ενημέρωση των πελατών του για νέα προϊόντα, πλάνο βιτρινών και ιδιαίτερων εποχικών διακοσμήσεων (π.χ. Χριστούγεννα, καλοκαίρι) κ.λπ.

4. Ποσοτικοί στόχοι πωλήσεων: Με την ολοκλήρωση της στρατηγικής, μπορούμε πλέον να προσδιορίσουμε τους συγκεκριμένους στόχους του φαρμακείου ανά μήνα, ανάλογα με το πλάνο ενεργειών marketing και την εποχικότητα των προϊόντων.

Έχοντας ήδη το συνολικό στόχο του φαρμακείου, μπορούμε να τον αναλύσουμε ανά κατηγορία προϊόντων (π.χ. βρεφικά, στοματική υγιεινή κ.λπ.), αλλά και ανά εταιρεία, έτσι ώστε να έχει το φαρμακείο το όφελος πιστωτικών τζίρου στο τέλος του έτους.

5. P & L (Profit and Loss account): Είναι ένα λογιστικό εργαλείο που προσδιορίζει την τελική κερδοφορία του φαρμακείου.

Μέσα από αυτό, αποτυπώνεται η κερδοφορία της προηγούμενης χρονιάς και προβλέπεται η κερδοφορία για την ερχόμενη, με βάση τους στόχους του φαρμακείου.

Εφαρμογή

Στην ουσία, η σύνταξη του επιχειρηματικού πλάνου έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το επιχειρηματικό πλάνο δεν είναι κάτι στατικό. Βεβαίως, δεν αλλάζουν οι βασικές κατευθύνσεις του.

Όμως αλλαγές και βελτιώσεις μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι αλλαγές προκύπτουν συνήθως από την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του.

Η ιδανική επιλογή είναι η ανά μήνα παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, ούτως ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για αλλαγές και βελτιώσεις.

Στέλιος Μουσαμάς, Εμπορικός Διευθυντής του δικτύου φαρμακείων Pharma PLUS του Ομίλου Lavipharm
www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων