fbpx

Η Οικονομική Ανάλυση - Ένα Χρήσιμο Εργαλείο στα Χέρια του Φαρμακοποιού

Η λογιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και οικονομικών στοιχείων κάθε χρόνο ή κάθε εξάμηνο αποτελεί υποχρέωση του φοροτεχνικού του φαρμακείου.

Η μηνιαία όμως απλή καταγραφή ορισμένων οικονομικών δεικτών από μέρους του φαρμακοποιού, η λεγόμενη μηνιαία αναφορά εσόδων-εξόδων, απεικονίζει τη γενική πορεία της επιχείρηση.

Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να είσαστε ειδικός φοροτεχνικός για να το εφαρμόσετε.

Η Οικονομική Ανάλυση - Ένα Χρήσιμο Εργαλείο στα Χέρια του Φαρμακοποιού.

Είναι δεδομένο ότι ο φαρμακοποιός έχει έναν «διπλό ρόλο» στη σύγχρονη κοινωνία.

Μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις των ασθενών-πελατών αυξάνονται, η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και νέα προϊόντα εμφανίζονται στις προθήκες των φαρμακείων, ο φαρμακοποιός οφείλει να αντεπεξέλθει με επιτυχία σε αυτά τα νέα δεδομένα και να διατηρήσει τη κερδοφορία της επιχείρησης του.

Αν και στον επιστημονικό του ρόλο μπορεί να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά λόγω της επιστημονικής κατάρτισής του, στο επιχειρηματικό όμως κομμάτι του ρόλου του συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Αυτό οφείλεται στην έλλειψη γνώσεων πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Η αναλυτική οικονομική διαχείριση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση και την εξέλιξη της επιχείρησης.

Με τον όρο οικονομική διαχείριση δεν εννοείται μόνο η καταγραφή των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης, αλλά περιλαμβάνει τα εξής:

  • Καταγραφή των οικονομικών στοιχείων,
  • Ανάλυσή τους,
  • Προγραμματισμό και
  • Έλεγχο.

Γίνεται αντιληπτό επομένως, ότι η σωστή οικονομική διαχείριση των αγαθών και των πόρων ενός φαρμακείου, συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλύτερη αξιοποίησή τους με ταυτόχρονη αύξηση του κέρδους της επιχείρησης.

Η αναλυτική καταγραφή των διαφόρων οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης είναι αρμοδιότητα του λογιστή και η επιλογή του κατάλληλου ανθρώπου για τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι ένας σημαντικός παράγοντας, μιας και επηρεάζει το μέλλον της επιχείρησης.

Ο φαρμακοποιός οφείλει να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον φοροτεχνικό του και να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τα στοιχεία που καταγράφονται στα βιβλία της επιχείρησης.

Ο τρόπος καταγραφής των δεδομένων πρέπει ακόμα να γίνεται έτσι ώστε και ο ίδιος ο φαρμακοποιός να γνωρίζει τι αναγράφεται στα φοροτεχνικά βιβλία.

Εκτός από τη καταγραφή τους, η παρουσία των δεδομένων αυτών είναι ένας σημαντικός παράγοντας, μιας και σε αυτή θα στηριχτεί ο φαρμακοποιός για να πάρει κάποιες αποφάσεις.

Ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων πρέπει να είναι κατανοητός και από τις δυο πλευρές, επειδή συχνά η παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του φαρμακείου μπορεί να επηρεάσει τη λήψη κάποιων αποφάσεων.

Στην παρουσίαση των στοιχείων, ο φοροτεχνικός πρέπει να αναφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία, όπως είναι τα έσοδα, οι δαπάνες και το κεφάλαιο, που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της επιχείρησης.

Το επόμενο βήμα της οικονομικής διαχείρισης του φαρμακείου είναι ο προγραμματισμός.

Ο φαρμακοποιός, ως επιχειρηματίας, έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει την οικονομική δύναμη και την ευρωστία της επιχείρησής του.

Με βάση τα οικονομικά αυτά δεδομένα, ο φαρμακοποιός καλείται να προβεί σε ορισμένες αποφάσεις σχετικά με τις ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει.

Ο φαρμακοποιός, ως επιχειρηματίας, έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει την οικονομική δύναμη και την ευρωστία της επιχείρησής του.

Αυτό μπορεί να τον βοηθήσει να αποφασίσει στρατηγικά, ποια νέα προϊόντα θα προσθέσει στον χώρο του και τι εκπτώσεις μπορεί να επιτύχει τόσο από τις φαρμακαποθήκες όσο και τις εταιρείες.

Επιπλέον, θα είναι σε θέση να προβεί σε εκσυγχρονισμό του χώρου, κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την οικονομική δυνατότητα αλλά και με τη μελλοντική πορεία του φαρμακείου.

Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων είναι το τελευταίο στάδιο της οικονομικής διαχείρισης.

Αυτό το στάδιο είναι αρκετά σημαντικό, μιας και ο φαρμακοποιός έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής του.

Μπορεί να διαπιστώσει τις επιπτώσεις που έχει κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται μέσα στον χώρο του φαρμακείου του, την κίνηση των διαφόρων κατηγοριών ή μαρκών προϊόντων καθώς και τις οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσει με τις διάφορες εταιρείες.

Συμπερασματικά, τόσο ο φαρμακοποιός όσο και η επιχείρησή του, έχουν τεράστια οφέλη από τη σωστή εφαρμογή όλων των τομέων της οικονομικής διαχείρισης.

Η μηνιαία καταγραφή εσόδων-εξόδων

Υπάρχουν όμως και απλά εργαλεία στα οποία μπορεί να στηριχτεί για να αυξήσει την κερδοφορία της επιχείρησής του.

Σε αυτά συγκαταλέγεται η μηνιαία καταγραφή εσόδων-εξόδων, η οποία βοηθάει τον φαρμακοποιό στην άμεση λήψη αποφάσεων και διορθωτικών κινήσεων.

Ειδικότερα, στη μηνιαία αυτή κατάσταση, η οποία μπορεί να γίνει είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά, αναφέρονται οι πωλήσεις σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, σε τζίρο και ίσως και σε τεμάχια αν κριθεί σκόπιμο καθώς και το μικτό κέρδος της επιχείρησης από αυτές.

Επιπρόσθετα, καταγράφονται όλα τα έξοδα του φαρμακείου, για παράδειγμα οι αμοιβές προσωπικού, το ενοίκιο και οι υποχρεώσεις προς τρίτους.

Φυσικά, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τύπος με τον οποίο θα πρέπει να παρουσιάζεται αυτή η καταγραφή και ο καθένας μπορεί να αναλύει τους δείκτες και τις πληροφορίες με τα δικά του κριτήρια και με το τι θέλει να παρακολουθεί.

Παρόλα αυτά, ο φαρμακοποιός μπορεί μέσω αυτής της καταγραφής να βλέπει πως πηγαίνει η επιχείρησή του κάθε μήνα, να συγκρίνει τη πορεία της με προηγούμενους μήνες, αλλά και να λαμβάνει αποφάσεις, αφού θα έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει την παρούσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησής του καθώς και το διαθέσιμο κεφάλαιο που έχει.

Επιπλέον, διαπιστώνει ποια είδη κινούνται και ποιες εταιρείες προτιμούν οι πελάτες του, προκειμένου να αποφασίσει για τις άμεσες διορθωτικές κινήσεις που θα του αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα.

Κατά αυτό τον τρόπο θα μπορεί να περιορίσει τις άσκοπες αγορές, να κινηθεί για την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς και να αποφασίσει για το ποια παραφαρμακευτικά είδη θα μπορούσαν να προστεθούν.

Το αποτέλεσμα είναι η ελαχιστοποίηση των εξόδων και η αύξηση της μελλοντικής κερδοφορίας του φαρμακείου.

Αναμφισβήτητα, γίνεται αντιληπτό ότι η οικονομική διαχείριση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τη βελτίωση του κέρδους του φαρμακείου, όσο και με την επιλογή των προϊόντων και τη διαμόρφωση του χώρου πωλήσεων.

Κάθε ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του φαρμακείου θα πρέπει συνδέεται με τον προγραμματισμό κάποιων κινήσεων και τον συνεχή έλεγχο, ώστε να είναι σε θέση ο φαρμακοποιός να βελτιώσει άμεσα την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής του.

Η μηναία ανάλυση εσόδων-εξόδων είναι ένα απλό εργαλείο και θα τον βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησής του.

Εφαρμόστε την, είναι απλή και «θαυματουργή»!

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων