fbpx

Όροι Χρήσης Κάρτας Προνομίων Μαζί μας

Η εταιρία «ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ» είναι ή εταιρία, η οποία μέσω της κάρτας «Μαζί μας!» παρέχει στα μέλη του προγράμματος προνόμια, ωφελήματα, κίνητρα και ειδικές παροχές σε συμβεβλημένες, σε διάφορους τομείς, επιχειρήσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών.

Η χρήση και η παραλαβή της κάρτας «Μαζί μας!» συνιστούν αμάχητο τεκμήριο ότι το μέλος και κάτοχος της κάρτας γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους και αποδέχεται ότι αυτοί ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του μέλους του προγράμματος «Μαζί μας!».

asas3
asas2

asas1
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 • 1.1. Ως Μέλος του «Μαζί μας!» (δικαιούχος της ειδικής κάρτας) μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε εγγραφή μέλους στο «Μαζί μας!».
 • 1.2. Η Εταιρία δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή, με οποιονδήποτε τρόπο, προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες/κατόχους προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.

2. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

 • 2.1. Η ιδιότητα του μέλους του προγράμματος «Μαζί μας!» και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο.
 • 2.2. Υποχρέωση του μέλους/κατόχου, για να απολαύσει τα προνόμια/κίνητρα/ωφελήματα/ειδικές παροχές του προγράμματος «Μαζί μας!», όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρίας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, είναι η επίδειξη/χρήση της προσωπικής κάρτας μέλους του «Μαζί μας!» πριν από την παροχή του αγαθού ή της υπηρεσίας και την πληρωμή του λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση με την επιχείρηση δεν έχει διακοπεί. Το μέλος υποχρεούται επίσης να επιδυκνύει την κάρτα κατά την πληρωμή του λογαριασμού.
 • 2.3. Το μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.

3. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

 • 3.1. Εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η εγγραφή μέλους, παραχωρείται στο μέλος η χρήση μιας κάρτας μέλους που θα του παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια/ωφελήματα/ειδικές παροχές, τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα.
 • 3.2. Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος-μέλος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Ο κάτοχος-μέλος του «Μαζί μας!» δικαιούται να απολαύσει τα προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα/ειδικές παροχές, όπως αυτά θα συμφωνούνται μεταξύ της Εταιρίας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και θα γνωστοποιούνται σ’ αυτόν εγκαίρως από τη Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας www.PharmaManage.gr. Η εξόφληση του λογαριασμού στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορεί να γίνει με μετρητά ή με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα, με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο εξόφλησης αποδέχεται η επιχείρηση, εκτός αντίθετης συμφωνίας του μέλους με την εκάστοτε συνεργαζόμενη επιχείρηση. Σε περίπτωση όμως μελλοντικής συνεργασίας της Εταιρίας με συγκεκριμένο/α πιστωτικό/ά ίδρυμα/ιδρύματα, τα προνόμια θα παρέχονται, εφόσον η πληρωμή του λογαριασμού πραγματοποιείται με μετρητά ή με τις αντίστοιχες πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που αυτά διαθέτουν στην αγορά.
 • 3.3. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρίας και ο κάτοχος-μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το μέλος υποβάλλει νέα αίτηση και εκδίδεται νέα κάρτα.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

Το μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:

 • (α) Η Εταιρία έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων/ωφελημάτων/ειδικών παροχών με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρούσα, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των μελών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.PharmaManage.gr. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα, το μέλος δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Εταιρίας ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων.
 • (β) Η Εταιρία έχει μεν συνάψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα των οποιωνδήποτε πληροφοριών που αφορούν τα προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα/ειδικές παροχές και εκπτώσεις που προσφέρονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και για τις περιγραφές των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές, οι οποίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.PharmaManage.gr ή/και περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό σχετικό με την εταιρία «ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ» ή το πρόγραμμα «Μαζί μας!» Όλες οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή βασίζονται σε πληροφορίες που δίδονται από αυτές και οι οποίες θα είναι πλήρως υπεύθυνες για τις πληροφορίες αυτές. 
  Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος ή τρίτο ή σε οποιαδήποτε περιουσία που προκύπτει στο σύνολό της ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα, από την παραλαβή, αποδοχή, κατοχή, χρήση ή εσφαλμένη χρήση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα.
 • (γ) Η ενημέρωση προς τα μέλη του «Μαζί μας!» για τις παροχές/προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα, τους χώρους των συνεργαζομένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και για τον χρόνο που ισχύουν τα ανωτέρω θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (ειδική σηματοδότηση σε τυχόν προωθητικό υλικό, εκπτωτικό κατάλογο που τυχόν θα διανέμεται, κ.λ.π.) και σε κάθε περίπτωση μέσω της ιστοσελίδας www.PharmaManage.gr. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται στα μέλη-κατόχους της κάρτας «Μαζί μας!» η τυχόν διακοπή της συμμετοχής στο πρόγραμμα «Μαζί μας!» κάποιας επιχείρησης ή η προσθήκη νέας. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για το χρόνο παραμονής οποιαδήποτε επιχείρησης στο πρόγραμμα.
 • (δ) Η Εταιρία δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις, δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που δυνατόν να αγοραστούν ή να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε συνεργαζόμενη επιχείρηση. 
 • (ε) Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου/ωφελήματος/ειδικής παροχής/κινήτρου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης, κάθε φορά, επιχείρησης.
 • (στ) Οι κάτοχοι καρτών θα πρέπει να υποβάλλουν οποιαδήποτε παράπονα που μπορεί να έχουν σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες στην επιχείρηση που παρέχει τα σχετικά αγαθά ή τις σχετικές υπηρεσίες.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι

 • (α) Η εγγραφή και η συμμετοχή του μέλους στο πρόγραμμα «Μαζί μας!» απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από την Εταιρία «ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ» για το σκοπό της διαχείρισης του πελατολογίου της, της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της και της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας του προγράμματος «Μαζί μας». Για τον λόγο αυτόν, η υποβολή της εγγραφής και η παραλαβή της κάρτας μέλους συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε μέλους προς τη «ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ», προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες την εγγραφή τους στο πρόγραμμα «Μαζί μας!» με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος «Μαζί μας!» και για την με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους.
 • (β) Σε κάθε περίπτωση το μέλος-κάτοχος της κάρτας «Μαζί μας!» διατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.
 • (γ) Η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του μέλους για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού από το πρόγραμμα «Μαζί μας!» και την εταιρία «Χαραμή ΑΕ», εφόσον το μέλος έχει συναινέσει γι’ αυτό στην αίτηση συμμετοχής του. Κάθε μέλος μπορεί να απευθύνει εγγράφως στη Εταιρία και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

6. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 • 6.1. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα «Μαζί μας!» έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των μελών μέσω της ιστοσελίδας www.PharmaManage.gr.
 • 6.2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο μέλος με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο επιλέγεται και σε κάθε περίπτωση, με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www.PharmaManage.gr.
 • 6.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της παρούσας και του προγράμματος «Μαζί μας!» ή παύσει και καταργήσει το πρόγραμμα «Μαζί μας!» και/ή την έκδοση και χρήση της κάρτας «Μαζί μας!», το μέλος ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά της Εταιρίας.

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • 7.1. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο εκτός του ελέγχου της, το πρόγραμμα «Μαζί μας!» δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του.
 • 7.2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από το «Μαζί μας!» κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε.
 • 7.3. Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα «Μαζί μας!» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εγγραφής και βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα www.PharmaManage.gr και το μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.
 • 7.4. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα «Μαζί μας!» και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
 • 7.5. Η ηλεκτρονική υποβολή της εγγραφής θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.
 • 7.6. Ο κωδικός αναγνώρισης που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου.

Κάρτα Προνομίων Μαζί μας

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Γίνετε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή "Charami SA" στο κινητό σας και πάντοτε θα έχετε άμεση και επίκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα του κλάδου της υγείας, της ομορφιάς και της ευεξίας. Επιλέξτε το αντίστοιχο με τα ενδιαφέροντά σας "κουμπί" και περιηγηθείτε στο περιεχόμενό του!

Με την περιήγησή σας στο pharmamanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.