fbpx

5 Στάδια για να Αναλύσετε τους Αριθμούς

Για να γνωρίζουμε καλά το φαρμακείο μας, θα πρέπει να ξέρουμε να αναλύουμε όλες τις γραμμές του ετήσιου ισολογισμού και της ανάλυσης εσόδων εξόδων, να τις κατανοούμε και να τις ερμηνεύουμε…

Δείτε λοιπόν ποιες είναι οι βασικές έννοιες για να κατανοήσετε καλύτερα την οικονομική κατάσταση του φαρμακείου σας.

1ο στάδιο: Αναλύοντας τον ισολογισμό

Η ακριβής ανάλυση του ισολογισμού σε ένα χρόνο Τ, διευκρινίζει την αξία της επιχείρησης καθώς και τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της οικονομικής της κατάστασης.

Για να γνωρίζουμε καλά το φαρμακείο μας, θα πρέπει να ξέρουμε να αναλύουμε όλες τις γραμμές του ετήσιου ισολογισμού και της ανάλυσης εσόδων εξόδων, να τις κατανοούμε και να τις ερμηνεύουμε…

Αποτελείται από το ενεργητικό και το παθητικό.

Το ενεργητικό (περιουσιακά στοιχεία)

Το Πάγιο ενεργητικό είναι τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία που έχει η επιχείρηση.

Αυτά τα πάγια αγαθά έχουν υπολογισθεί στην τιμή κτίσης τους, μείον την τρέχουσα αξία απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου με την πάροδο του χρόνου (απόσβεση).

Το υπόλοιπο (καθαρό ενεργητικό), αντιπροσωπεύει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι τα αγαθά που εξελίσσονται λόγω της δραστηριότητας της εταιρείας.

Αυτή είναι η περίπτωση των αποθεμάτων και κινητών διαθεσίμων αξιών.

Απαιτήσεις, οι οποίες υλοποιούν τα χρέη τρίτων προς την εταιρεία, είναι ένα κυκλοφορούν ενεργητικό.

Απαιτήσεις που σχετίζονται με τον κύκλο λειτουργίας της εταιρίας, μπορεί να χωριστούν σε «λογαριασμούς εισπρακτέους» και «λοιπά εισοδήματα».

Οι υπόλοιπες τιμές είναι φυσικά η διαθεσιμότητα της εταιρείας μέχρι και το κλείσιμό της (μετρητά, τράπεζες, επενδυτικές αξίες).

Το παθητικό (οι υποχρεώσεις της εταιρείας)

Το παθητικό του ισολογισμού απαριθμεί τα χρέη της επιχείρησης και περιλαμβάνει:

- Ίδια Κεφάλαια

Αντιστοιχούν στο ποσό του πλούτου της εταιρείας.

Το ποσό τους καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.

Το αποτέλεσμα της εταιρείας περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων και τα χρέη, διαμορφώνουν τα μόνιμα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή της η εταιρία.

- Χρέη

Είναι αυτά που προκύπτουν σε περισσότερο από ένα έτος μέχρι τη λήξη.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων και τα χρέη, διαμορφώνουν τα μόνιμα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή της η εταιρία.

- Πιστώσεις Ρευστότητας

Αυτά είναι τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια.

- Πιστώσεις Προμηθευτών

Πρόκειται για τα κεφάλαια υποκατάστασης που περιλαμβάνονται στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία.

- Λοιπές υποχρεώσεις λειτουργίας

Αυτά είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης (φορολογικές και κοινωνικές υποχρεώσεις, εξελίξεις...).

2ο στάδιο: Διασφαλίζοντας την ισορροπία.

Το να συγκρίνετε το ποσό των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του φαρμακείου σας σε βάθος χρόνου, σας επιτρέπει να αναλύσετε το πως χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες του, οι οποίες προορίζονται για να γίνουν σε μια μεγάλη χρονική περίοδο, γι’ αυτό και η χρηματοδότησή τους θα πρέπει να διευρύνεται μέσα στον χρόνο.

Σε έναν ισορροπημένο δομικά προϋπολογισμό, συνεπάγεται ότι τα μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού (πάγια περιουσιακά στοιχεία), είναι κάτω από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (ίδια κεφάλαια και μακροπρόθεσμο χρέος).

3ο στάδιο: Ανάλυση της ανάγκης κεφαλαίων κίνησης

Μετά την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ισορροπίας, θα πρέπει να εξετάσουμε τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία στον ισολογισμό.

Έτσι, θα πρέπει να αναλύσουμε το κόστος των αποθεμάτων και τα βραχυπρόθεσμα έσοδα (δηλαδή, τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός από μετρητά), σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα χρέη.

Αν τα πρώτα είναι μικρότερα από τις τρέχουσες υποχρεώσεις, το φαρμακείο έχει στο ταμείο του μετρητά ταχύτερα από ό,τι ρυθμίζει τα χρέη του.

Έχει έτσι μια αρνητική ανάγκη για κεφάλαιο κίνησης, κάτι που είναι ευνοϊκό.

Αν η αναλογία όμως είναι αντίστροφη και το φαρμακείο πληρώνει ταχύτερα τους προμηθευτές του από ότι πληρώνουν οι πελάτες του (κυρίως τα ασφαλιστικά ταμεία), τότε ασφυκτιά και έχει πρόβλημα ρευστότητας.

4ο στάδιο: Κατανοώντας τη λέξη ρευστότητα

Η διαθέσιμη ρευστότητα περιλαμβάνει τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο της επιχείρησης.

Το επίπεδο της εξαρτάται άμεσα από τη μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη σημασία της ανάγκης του κεφαλαίου κίνησης.

Η ρευστότητα είναι το σημείο εστίασης όλων των δράσεων της διαχείρισης (καλή ή κακή οργάνωση, κερδοφορία, μεσοπρόθεσμες προβλέψεις...).

Το ταμειακό υπόλοιπο είναι η προσαρμογή μεταξύ του υπάρχοντος κεφαλαίου κίνησης και της ανάγκης για κεφάλαιο κίνησης.

Αντιπροσωπεύει το χρηματικό ποσό που είναι διαθέσιμο μέχρι σήμερα.

5ο στάδιο: Αποκρυπτογράφηση της κατάστασης εσόδων - εξόδων

Ο σκοπός της ανάλυσης εσόδων - εξόδων είναι να μελετήσει κάποιος τη δραστηριότητα του φαρμακείου, γεγονός που του επιτρέπει να δημιουργήσει ένα θετικό καθαρό όφελος.

Σκοπός της είναι να αναδείξει τη διακύμανση του πλούτου του φαρμακείου.

Χωρίζεται σε τρία μέρη:

Το λειτουργικό,

Το οποίο περιλαμβάνει με λεπτομέρειες το κόστος προϊόντων και τα λειτουργικά έξοδα, καθώς και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Το οικονομικό,

Το οποίο καθορίζει το οικονομικό αποτέλεσμα.

Τα ασυνήθιστα (τα ιδιαίτερα) ποσά, από τα οποία πηγάζει και το ασυνήθιστο (ιδιαίτερο) αποτέλεσμα.

Το άθροισμα αυτών των τριών αποτελεσμάτων αντιστοιχεί στο καθαρό λογιστικό κέρδος ή ζημιά για το κάθε έτος λειτουργίας του φαρμακείου.

Γιατί σας χρειάζονται όλα αυτά;

Χάρη στην τακτική ανάλυση και ερμηνεία των αριθμών, μπορείτε να αναδιαρθρώσετε καλύτερα τα χρέη σας.

Η ανάλυση εσόδων- εξόδων και του ισολογισμού, αποτελούν πηγές πληροφοριών ζωτικής σημασίας για τη λήψη ορθών αποφάσεων.

Όσον αφορά στην κατάσταση εσόδων - εξόδων, να κοιτάτε κυρίως το συνολικό αποτέλεσμα που είναι ελεύθερο, το περιθώριο κέρδους σε ποσοστό, την ανάλυση του κέρδους, την επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων και των μισθών.

Έτσι, μπορείτε να δείτε σε ποιον βαθμό μπορείτε να ενεργήσετε σε αυτές τις θέσεις για βελτίωση του αποτελέσματος.

Για παράδειγμα, για να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές δυσκολίες, η εξέταση του ποσού των τόκων που πληρώνετε σε δάνεια, μπορεί να σας οδηγήσει στο να συνενώσετε διάφορα δάνεια σε ένα και να διαπραγματευτείτε μια συνολική αναδιάρθρωση του χρέους με ένα καλύτερο ποσοστό τόκου με μια άλλη τράπεζα.

Αυτό σας βελτιώνει τη ρευστότητα της επιχείρησης.

Γιάννης Κοντάκος, Οικονομολόγος
www.PharmaManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων